Hankkeen aikataulu


SYKSY 2008:

 • Hanke aloitetaan syys-lokakuussa 2008, jolloin toimintaa ja mm. verkko-opetusvaihtoehtoja esitellään tarkemmin sekä pilottikouluille, muille hallintokunnille, että kolmannen sektorin toimijoille.
 • Hankkeeseen osallistuville tahoille tehdään alkukartoituskysely (kiinnostus, toiveet, osaaminen). Web-kysely tehdään kaikille toimijoille.
 • Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä ja työryhmiä, joihin valitaan edustajia sekä opiskelijoista, että muista toimijoista. Ryhmät suunnittelevat syksyn aikana vuoden 2009 toimintaa. Pohjana käytetään kyselyn tuloksia.
 • Hankkeelle laaditaan esite ja www-sivu.
 • Tiedotetaan hankkeesta kaupungin sisällä ja suurelle yleisölle.


KEVÄT 2009:

 • Päätetään, mitkä verkkotyökalut ja -neuvottelut otetaan käyttöön ja koulutetaan käyttäjät (opiskelijat + opettajat + muut toimijat).
 • Opiskelijat toimivat vertaiskouluttajina omissa kouluissaan.
 • Aloitetaan sivuston suunnittelu ja ruvetaan tuottamaan materiaalia verkkoon (esim. terveyskasvatuksen tunteja, pelastustoimen tietoiskuja, kirjailijaesittelyjä...)Opiskelijat osallistuvat sivuston visuaalisen ilmeen suunnitteluun.
 • Tutustutaan wikeihin, blogeihin ym. ja tehdään erilaisia demoja yhdessä opiskelijoiden kanssa.
 • Kokeillaan "videokuraattoria", ts. aloitetaan verkossa reaaliaikaisen kameran välityksellä toimivan videoasiantuntijan ja opiskelijoiden välisen keskustelun pilotointi.
 • Työryhmät kokoontuvat ja toimintaa arvioidaan.
 • Suunnitellaan hyvinvoinnin teemapäiviä/-viikkoa syksylle 2009. Teemaviikolla hyödynnetään yhdessä tuotettua materiaalia ja verkkoneuvotteluja.
 • Jatketaan tiedottamista.


SYKSY 2009:

 • Työryhmät kokoontuvat ja jatkavat toimintaa.
 • Tehdään web-kysely mm. materiaalitoiveista / aiheista sekä opiskelijoille, että opettajille.
 • Laajennetaan wikien ja blogien käyttöä.
 • Jatketaan sivuston tekemistä (esim. lisätään hyviä linkkejä ja tuotetaan videoita).
 • Otetaan mukaan uusia toimijoita (terveysalan opiskelijoita, psykologian laitos, poliisi).
 • Laajennetaan reaaliaikaista videokonsultointia.
 • Toteutetaan teemapäivät/teemaviikko j arvioidaan sitä.
 • Vuoden lopussa laaditaan väliarviointi (pyritään saamaan yliopisto mukaan arviointiprosessiin).
 • Julkaistaan väliarvioinnin tulokset.


KEVÄT 2010:

 • Laajennetaan edellisen vuoden toimintaa.
 • Suunnitellaan seuraavan syksyn teemapäivät/teemaviikkoa.
 • Tehdään tarpeen mukaan kyselyjä ja haastatteluja yhdessä opiskelijoiden kanssa.
 • Työryhmät jatkavat ja arvioivat edistymistä. Suunnitellaan hankkeen levittämistä ja päättämistoimenpiteitä hankkeen loppumista ajatellen.
 • Jatketaan tiedottamista.
 • Pilotoidaan mobiililaitteita -> "mobiilikuraattori"


SYKSY 2010:

 • Työryhmät suunnittelevat loppuarviointia.
 • Vakiinnutetaan toimintaa.
 • "Mobiilikuraattori"-toimintaa jatketaan ja arvioidaan.
 • Toteutetaan teemapäivät/teemaviikko ja arvioidaan sitä.
 • Kerätään onnistumiset ja epäonnistumiset.
 • Järjestetään loppuseminaari (mukana eri toimijoita + media). Suunnitellaan seminaari yhdessä opiskelijoiden kanssa.
 • Toteutetaan loppuarviointi ja julkaistaan hankkeen tuotokset ja tulokset.
 • Julkaistaan hankkeen aikana syntynyt siirrettävissä oleva malli toimintaprosesseineen.
 • Suunnitellaan hankkeen jälkeistä aikaa. Missä mennään vuoden 2010 jälkeen?